top of page
Shotokan

Shotokan

Calligraphy by

Shihan Osamu Ozawa

Atascadero Shotokan Karate
I-play ang Video
Karate Do

Karate Do

Calligraphy by

Shihan Osamu Ozawa

9700 El Camino Real Suite #201 Atascadero, CA

(805)-712-2010

atascaderoshotokan@gmail.com

Follow Us

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • Yelp Social Icon
Grand master Gichin Funakoshi
Shihan Osamu Ozawa
Sensei James Tawatao
Patrick Headshot
Patrick Gyaku Zuki
Patrick Gedan Barai
Patrick Mae Geri
Dan Gedan Barai
Dan Jodan Shuto
Dan Gedan Barai / Uchi Uke
Nick Shuto Uke
Nick Yoko Geri
NIck Age Uke / Gedan Uke
Patrick Dan Yoko Geri Gedan Barai
Luna Shuto Uke
Oscar Gedan Barai
Rose Gyaku Zuki
Elias Shuto Uke
Sensei James Ozawa Cup 2016
bottom of page